china eng phone rus search
/ / Central House of Artist, Hall 5, 2010

Central House of Artist, Hall 5, 2010

2010
19 June - 22 August

Central House of Artist, Hall 5, 2010

Khankhalaev Gallery presents: Zorikto Dorzhiev, Zhamso Radnaev, Alexander Zakharov, Ulyana Karagod, Dmitriy Sandjiev, Stas Namin, Tamaz Gogoladze

Back to the list